BOI DUONG THUONG XUYEN 2013 - 2014

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quý Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:54' 18-04-2013
Dung lượng: 119.0 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THỌ XUÂN
TRƯỜNG TH XUÂN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Xuân Thành, ngày 10 tháng 4 năm 2013


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Năm học 2013 -2014

Họ và tên giáo viên: Lê Quý Dũng
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1978
Năm vào ngành giáo dục: 1998
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy lớp 5B

Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ công văn Số: 03/ PGDĐT - GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.
Căn cứ vào kế hoạch BDTX của Trường TH Xuân Thành và của tổ 5 năm học 2013-2014.
Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích
* Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kién thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chấtchính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy hoc, năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
* Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
Cụ thể:
- Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Nâng cao trình độ về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
2. Yêu cầu
- Nắm vững Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học để lựa chọn nội dung (mô đun) bồi dưỡng sát thực, phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường, đối tượng học sinh và yêu cầu về nâng cao nhiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện BDTX theo kế hoạch và có chất lượng.
2.1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
b. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của nhà trường (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương.
2.2. Khối kiến thức tự chọn:
Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các nội dung bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.

B. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG:
I. Khối kiến thức bắt buộc: gồm 02 nội dung cơ bản.
* Nội dung 1: (30 tiết/năm học)
- Bao gồm các nội dung bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học: ( thực hiện trong hè 2013)
* Nội dung 2: (30 tiết/năm học)
- Bao gồm các nội dung bồi dưỡng nhằm đáp ứng